Электромагниты МИСС, ЭМИС, ЭМЛ1203, ЭД10101, ЭД11101, ЭМ33, ЭМ34, ЭМ44, ЭМ25, МТ